English Cyrillic Kazakh Latin transliteration
I Мен Men [Mien]
You Сен (to peers, close friends and generally when used in informal tone) Sen [Sien]
You Сіз (polite and formal form, to elder and/or respected people) Siz
He/She Ол Ol
We Біз Biz
You (plural informal) Сендер Sender [Siendier]
You (plural formal) Сіздер Sizder
They Олар Olar

Possessive pronouns are formed by adding possessive endings (-ның/-нің/-дың/-дің/-тың/-тің) to the above pronouns. Generally any possessive noun is formed by appending these endings. Джоның = Joe’s

English Kazakh Cyrillic Kazakh Latin
My Менің Meniñ   [Miening]
Your (informal) Сенің Seniñ
Your (formal) Сіздің Sizdiñ
His/Her Оның Onıñ
Our Біздің Bizdiñ
Your (plural informal) Сендердің Senderdiñ
Your (plural formal) Сіздің Sizdiñ
Their Олардың Olardıñ
English Kazakh Examples with words “жан” – soul, “жүрек” – heart, and “ел” – country
My [object] Менің [object] –ым/-ім Менің жаным = My soul. Менің жүрегім = My heart. Менің елім = My country
Your [object] Сенің [object] -ың/-ің Сенің жаның = Your soul. Сенің жүрегің = Your heart. Сенің елің = Your country.
Your (<–formal) [object] Сіздің [object] -ыңыз/ -іңіз Сіздің жаныңыз = Your soul. Сіздің жүрегіңіз = Your heart. Сіздің еліңіз = Your country.
His/her [object] Оның [object] -ы/-і Оның жаны = His/her soul.  Оның жүрегі = His/her heart. Оның елі = His/her country.
Our [object] Біздің [object] -ымыз / -іміз Біздің жанымыз = Our soul. Біздің жүрегіміз = Our heart. Біздің еліміз = Our country.
Your (<–plural informal) [object] Сендердің [object]+(optional plural лар/лер/дар/дер/тар/тер)+ -ың/ -ің Сендердің жaн-дар(<–plural objects)-ың. Сендердің жүрек-тер(<–plural objects)-ің. Сендердің елің = Your country.
Your (<–plural formal) [object] Сіздердің [object]+(optional plural лар/лер/дар/дер/тар/тер)+ -ыңыз/ -іңіз Сіздердің жaн-дар(<–plural objects)-ыңыз. Сендердің жүрек-тер(<–plural objects)-іңіз. Сіздердің еліңіз = Your country.
Their [object] Олардың (optional plural лар/лер/дар/дер/тар/тер) -ы/-і Олардың жaн-дар-ы. Олардың жүрек-тер-і. Олардың елі = Their country.

To be form in Kazakh is conveyed through the following endings:

“To be” in English “To be” in Kazakh ( endings ) Example
I am  … Мен … –мын/-мін/-бын/-бін/-пын/-пін Мен қазақпын = I am Kazakh
You are … (informal) Сен … –сың/-сің Сен қазақсың = You are Kazakh
You are … (formal – to elder and respected people) Сіз … –сыз/-сіз Сіз қазақсыз = You are Kazakh
He/She is … Ол … (*no ending) Ол қазақ = He/She is Kazakh
[plural]
We are … Біз … -мыз/-міз/-быз/-біз/-пыз/-піз Біз қазақпыз = We are Kazakh
You are … (plural informal addressing) Сендер … -сыңдар/-сіңдер Сендер қазақсыңдар = You are Kazakh
You are … (plural informal addressing) Сіздер … -сыздар/-сіздер Сіздер қазақсыздар = You are Kazakh
They are … Олар … -лар/-лер/-дар/-дер/-тар/-тер (just a corresponding plural ending) Олар қазақтар = They are Kazakh
Advertisements